12. SYARAF KEJEPIT atau HNP Teori Praktek Emergency